Miasto Zgierz

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Miasto Zgierz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Miasto Gmina Zgierz.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2023-01-03.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-03.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: dostepnosc@umz.zgierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 427143259. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp..

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub aplikacji mobilnej lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • Sposób kontaktu,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie ww. terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Zgierza

Skargę można złożyć:

 • za pośrednictwem usług internetowych: 
 1. eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - https://zgierz.eboi.pl/Otworzy się w nowej karcie;
 2. ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - https://epuap.gov.plOtworzy się w nowej karcie; (adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformie ePUAP: /4ebn4d0m4f/skrytka); 
 3. e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl,
 4. za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie): 

Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II nr 16
95-100 Zgierz

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
Tel.: +48427162854
Faks: +48427143114
E-mail:
Strona internetowa: miasto.zgierz.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II nr 16

 • Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od placu Jana Pawła II do budynku głównego oraz przez bramę (od ul. Łęczyckiej) do budynków znajdujących się na dziedzińcu. Główne wejście do budynku (od placu Jana Pawła II) dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dostępny dla wszystkich tylko parter budynku. Można poruszać się na wózku. Na parterze wydzielone jest specjalne pomieszczenie w którym może zostać obsłużony każdy klient przez każdego pracownika. W budynku nie ma windy.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Brak dodatkowych dostosowań. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

 • Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

2. Budynek: Urząd Miasta Zgierza, ul. Ks. J. Popiełuszki 3a

 • Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ul. Ks. J. Popiełuszki. Budynek nie posiada wejścia dostosowanego dla osób poruszających się na wózku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak dostępności dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

3. Budynek: Urząd Miasta Zgierza, Park Kulturowy Miasto Tkaczy – ul. Ks. Sz. Rembowskiego 1

 • Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia od: ul. Ks. Sz. Rembowskiego oraz przez bramę wjazdową od podwórka. Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się od strony podwórka. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej. Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dostępny parter budynku, w którym mieszczą się sale wystawowe. W budynku nie ma windy.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wydzielonych miejsc parkingowych.

 • Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

4. Budynek: Urząd Miasta Zgierza – Urząd Stanu Cywilnego – ul. 1. Maja 5

 • Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. 1 Maja (z frontu budynku oraz z boku budynku). Budynek nie posiada żadnego wejścia dostosowanego dla osób poruszających się na wózku. Istnieje możliwość tymczasowego udostępnienia podjazdu pod wejście główne (z frontu budynku). Konieczne jest zgłoszenie takiej potrzeby minimum dzień wcześniej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Przy wykorzystaniu tymczasowego podjazdu dla wózków dostępne są tylko sale ślubów na parterze budynku. W budynku nie ma windy.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wydzielonych miejsc parkingowych.

 • Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu zapewniania dostępności Urzędu Miasta Zgierza dla osób z niepełnosprawnościami z dniem 5 maja 2021 roku udostępniamy usługę dla osób głuchych - tłumaczenie z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza.

 • Usługa świadczona jest on-line w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

 

 • Można z niej skorzystać podczas wizyty w Urzędzie od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.
 • Zaraz po wejściu do budynku klient powinien poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z takiej formy kontaktu.

Na przykład klient może mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”.

Pracownicy w parę minut zorganizują taką możliwość, łącząc się z tłumaczem.

Usługę zapewniamy w trzech lokalizacjach:
- Plac Jana Pawła II 16 na parterze  w Biurze Obsługi Klienta
- ulica 1 Maja 5 – Urząd Stanu Cywilnego
- ulica Popiełuszki 3a –  Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej, Wydział Edukacji i Młodzieży, Straż Miejska.

Miejsca te oznaczone będą specjalną grafiką. Dodatkowo przy wejściu do każdego budynku zostanie umieszczone logo Polskiego Języka Migowego

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej